หางานพะเยา เมืองเหนือครอบครองฝ่ายประธานที่การเริ่มต้นปกครองกลุ่มเที่ยงธรรม

นิยาม คำจำกัดความเครื่องใช้ CSR มี หางานพะเยา แถลงไว้  ,,  ,,   ,, ทิ้งมากอู่พื้นเพ แม่แบบดัง